תנאי שימוש

אתר ExoSpecial.com הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים השייכת ל-ExoSpecial. תכונות מסוימות של האתר עשויות להיות כפופות להנחיות, תנאים או כללים נוספים, אשר יפורסמו באתר בקשר לתכונות אלו.

תנאי שימוש אלה תיארו את התנאים וההגבלות המחייבים מבחינה משפטית המפקחים על השימוש שלך באתר. על ידי גישה לאתר, אתה מציית לתנאים אלה ואתה מצהיר שיש לך את הסמכות והיכולת להיכנס לתנאים אלה. אתה צריך להיות בן 18 לפחות כדי לגשת לאתר. אם אינך מסכים עם כל אחד מהתנאים הללו, אל תשתמש באתר.

גישה לאתר

בכפוף לתנאים אלה. ExoSpecial מעניקה לך רישיון בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, ניתן לביטול, מוגבל לגשת לאתר אך ורק לשימושך האישי, הלא מסחרי, ואוסר בתכלית האיסור על כל צורה של גירוד נתונים.

מגבלות מסוימות. הזכויות המאושרות לך בתנאים אלה כפופות למגבלות הבאות: (א) לא תמכור, תשכיר, תשכיר, תעביר, תקצה, תפיץ, תארח או תנצל אחרת באופן מסחרי את האתר; (ב) לא תשנה, תבצע עבודות נגזרות של, פירק, הידור לאחור או הנדסה לאחור של חלק כלשהו באתר; (ג) לא תיכנס לאתר על מנת לבנות אתר דומה או תחרותי; ו- (ד) למעט כפי שצוין במפורש כאן, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או להעביר שום חלק מהאתר בשום צורה שהיא ובכל דרך שהיא, אלא אם כן צוין אחרת, כל שחרור, עדכון או עתידי תוספת אחרת לפונקציונליות של האתר תהיה כפופה לתנאים אלה. יש לשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות באתר על כל העותקים שלה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר עם או בלי הודעה אליך. אישרת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כל צד שלישי בגין כל שינוי, הפרעה או סיום של האתר או כל חלק שהוא.

אין תמיכה או תחזוקה. אתה מסכים שלחברה לא תהיה כל חובה לספק לך כל תמיכה בקשר לאתר.

למעט כל תוכן משתמש שאתה עשוי לספק, אתה מודע לכך שכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ובתוכן שלו הינן בבעלות החברה או הספקים של החברה. שים לב כי תנאים אלה והגישה לאתר אינם מקנים לך כל זכויות, בעלות או עניין או בזכויות קניין רוחני כלשהן, למעט זכויות הגישה המוגבלות המתבטאות בהסכם זה. החברה וספקיה שומרים לעצמם את כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאים אלה.

קישורים ומודעות של צד שלישי; משתמשים אחרים

קישורים ומודעות של צד שלישי. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים ו/או להציג פרסומות עבור צדדים שלישיים. קישורים ומודעות של צד שלישי כאלה אינם בשליטתה של החברה, והחברה אינה אחראית לכל קישור ומודעות של צד שלישי. החברה מספקת גישה לקישורים ומודעות של צד שלישי אלה רק לנוחיותך, ואינה בודקת, מאשרת, מפקחת, תומכת, מתחייבת או מציגה כל מצג ביחס לקישורים ומודעות של צד שלישי. השימוש שלך בכל הקישורים והמודעות של צד שלישי הוא על אחריותך הבלעדית, ועליך לנקוט רמה מתאימה של זהירות ושיקול דעת בעשותם זאת. כאשר אתה לוחץ על כל אחד מהקישורים והמודעות של צד שלישי, חלים התנאים והמדיניות של הצד השלישי הרלוונטיים, לרבות נוהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים של הצד השלישי.

משתמשים אחרים. כל משתמש באתר אחראי באופן בלעדי לכל תוכן המשתמש שלו. מכיוון שאיננו שולטים בתוכן המשתמש, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לכל תוכן משתמש, בין אם מסופק על ידך או על ידי אחרים. אתה מסכים שהחברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מכל אינטראקציה כזו.

אתה משחרר בזאת ומפטר לנצח את החברה ואת נושאי המשרה, עובדינו, סוכנינו, היורשים והשליחים שלנו, ובכך מוותר ומוותר על כל מחלוקת, תביעה, מחלוקת, דרישה, זכות, חובה, אחריות בעבר, בהווה ובעתיד, פעולה ועילת תביעה מכל סוג וטבע, שנוצרה או נובעת במישרין או בעקיפין מתוך האתר, או הנוגעת במישרין או בעקיפין אליו. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר בזאת על סעיף 1542 בקוד האזרחי של קליפורניה בהקשר לאמור לעיל, הקובע: "שחרור כללי אינו חל על תביעות שהנושה אינו יודע או חושד כי קיימות לטובתו או שלה ב- מועד ביצוע השחרור, שאם היה ידוע לו בוודאי השפיע באופן מהותי על הסדרו עם החייב".

עוגיות ומשואות רשת. כמו כל אתר אחר, ExoSpecial משתמשת ב'עוגיות'. עוגיות אלו משמשות לאחסון מידע כולל העדפות המבקרים, והדפים באתר שאליהם המבקר ניגש או ביקר. המידע משמש כדי לייעל את חוויית המשתמש על ידי התאמה אישית של תוכן דף האינטרנט שלנו על סמך סוג הדפדפן של המבקרים ו/או מידע אחר.

הבהרה

האתר מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי זמין", והחברה והספקים שלנו מתנערים במפורש מכל אחריות ותנאי מכל סוג, בין אם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, לרבות כל אחריות או תנאי סחירות. , התאמה למטרה מסוימת, כותרת, הנאה שקטה, דיוק או אי-הפרה. אנחנו והספקים שלנו לא מבטיחים שהאתר יעמוד בדרישות שלך, יהיה זמין ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נקי מטעויות, או שיהיה מדויק, אמין, נקי מווירוסים או קוד מזיק אחר, מלא, חוקי , או בטוח. אם החוק החל מחייב אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל האחריות כאמור מוגבלת לתקופה של תשעים (90) יום מתאריך השימוש הראשון.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הכללת אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שההדרה לעיל אינה חלה עליך. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על משך האחריות המשתמעת, כך שההגבלה הנ"ל עשויה שלא לחול עליך.

הגבלת האחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק, בשום מקרה החברה או הספקים שלנו לא יהיו אחראים כלפיך או לצד שלישי כלשהו בגין כל רווחים אבודים, נתונים שאבדו, עלויות רכש של מוצרים חלופיים, או כל עקיף, תוצאתי, מופתי, אגבי, נזקים מיוחדים או עונשיים הנובעים או קשורים לתנאים אלה או לשימוש שלך, או חוסר יכולת להשתמש באתר גם אם הודיעו לחברה על האפשרות לנזקים כאלה. הגישה לאתר והשימוש בו הם על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למכשירך או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובע מכך.

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק, על אף האמור להיפך הכלול במסמך זה, אחריותנו כלפיך בגין כל נזק שייגרם או קשור להסכם זה, תהיה מוגבלת לכל היותר לחמישים דולר ארה"ב (50 דולר ארה"ב). קיומה של יותר מתביעה אחת לא יגדיל מגבלה זו. אתה מסכים שלספקים שלנו לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהיא הנובעת או קשורה להסכם זה.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההדרה לעיל לא חלות עליך.

תקופה וסיום. בכפוף לסעיף זה, תנאים אלה יישארו בתוקף ובתוקף כל עוד אתה משתמש באתר. אנו רשאים להשעות או להפסיק את זכויותיך להשתמש באתר בכל עת מכל סיבה לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות עבור כל שימוש באתר תוך הפרה של תנאים אלה. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, חשבונך וזכותך לגשת לאתר ולהשתמש בו יסתיימו לאלתר. אתה מבין שכל סיום חשבונך עשוי לכלול מחיקה של תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבונך ממאגרי המידע הפעילים שלנו. לחברה לא תהיה כל אחריות כלפיך בגין כל סיום זכויותיך על פי תנאים אלה.

מדיניות זכויות יוצרים

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשת מהמשתמשים באתר שלנו לעשות את אותו הדבר. בהקשר לאתר שלנו, אימצנו ויישמנו מדיניות המכבדת את חוק זכויות היוצרים, המספקת הסרה של כל חומר המפר וסיום של משתמשים באתר המקוון שלנו המפרים שוב ושוב של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. אם אתה סבור שאחד מהמשתמשים שלנו, באמצעות השימוש באתר שלנו, מפר שלא כדין את זכויות היוצרים ביצירה, וברצונך להסיר את החומר המפר לכאורה, המידע הבא בצורה של הודעה בכתב (בהתאם ל-17 USC § 512(c)) יש לספק:

  • החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך;
  • זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה;
  • זיהוי החומר בשירותים שלנו שלטענתך מפר ומבקש מאתנו להסיר;
  • מידע מספיק כדי לאפשר לנו לאתר חומר כזה;
  • כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;
  • הצהרה כי אתה מאמין בתום לב שהשימוש בחומר הפוגע אינו מורשה; ו
  • הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ועונש שקר, כי אתה הבעלים של זכויות היוצרים שהופרו לכאורה או שאתה מורשה לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

לידיעתך, בהתאם ל-17 USC § 512(f), כל מצג שווא של עובדה מהותית בהודעה כתובה כפוף אוטומטית את הצד המתלונן לאחריות לכל נזק, עלויות ושכר טרחת עורך דין שייגרמו לנו בקשר עם ההודעה הכתובה והטענה של הפרת זכויות יוצרים.

כללי

תנאים אלה כפופים לשינויים מדי פעם, ואם נבצע שינויים מהותיים, אנו עשויים להודיע ​​לך על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו ו/או על ידי פרסום בולט של הודעה על השינויים שלנו. אֲתַר. אתה אחראי לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית ביותר שלך. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו אינה תקפה, שליחת הדואר האלקטרוני המכיל הודעה כזו תהווה בכל זאת הודעה יעילה על השינויים המתוארים בהודעה. כל שינוי בתנאים אלה ייכנס לתוקף במוקדם מבין שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני אליך או שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר פרסום ההודעה על השינויים באתר שלנו. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי עבור משתמשים חדשים באתר שלנו. המשך השימוש באתר שלנו לאחר הודעה על שינויים כאלה יעיד על הסכמתך לשינויים אלה ועל הסכמתך להיות כפוף לתנאים וההגבלות של שינויים אלה.

יישוב סכסוכים

אנא קרא הסכם בוררות זה בעיון. זה חלק מהחוזה שלך עם החברה ומשפיע על זכויותיך. הוא מכיל נהלים לבוררות מחייבת חובה ווויתור על תובענה ייצוגית.

תחולת הסכם הבוררות. כל התביעות והמחלוקות בקשר לתנאים או לשימוש בכל מוצר או שירות המסופקים על ידי החברה שלא ניתן לפתור באופן לא רשמי או בבית משפט לתביעות קטנות ייפתרו על ידי בוררות מחייבת על בסיס פרטני בתנאים של הסכם בוררות זה. אלא אם הוסכם אחרת, כל הליכי הבוררות יתקיימו באנגלית. הסכם בוררות זה חל עליך ועל החברה, ועל כל חברות הבת, השלוחות, הסוכנים, העובדים, קודמי העניין, המחליפים והקצאות, כמו גם כל המשתמשים המורשים או הבלתי מורשים או הנהנים משירותים או סחורות הניתנים במסגרת התנאים.

דרישת הודעה ויישוב סכסוכים בלתי רשמיים. לפני שכל אחד מהצדדים רשאי לבקש בוררות, על הצד לשלוח תחילה לצד השני הודעה בכתב על מחלוקת המתארת ​​את מהות ובסיס התביעה או המחלוקת, ואת הסעד המבוקש. יש לשלוח הודעה לחברה אל legal@exospecial.com. לאחר קבלת ההודעה, אתה והחברה עשויים לנסות לפתור את התביעה או המחלוקת באופן לא פורמלי. אם אתה והחברה לא תפתרו את התביעה או המחלוקת תוך שלושים (30) יום לאחר קבלת ההודעה, כל אחד מהצדדים רשאי להתחיל בהליך בוררות. אין למסור לבורר את סכום הצעת הפשרה שהוגשה על ידי צד כלשהו אלא לאחר שהבורר קבע את סכום הפסק לו זכאי כל אחד מהצדדים.

כללי בוררות. הבוררות תתבצע באמצעות ה-American Arbitration Association, ספק חלופי ליישוב סכסוכים המציע בוררות כמפורט בסעיף זה. אם AAA אינו זמין לבוררות, הצדדים יסכימו לבחור ספק ADR חלופי. הכללים של ספק ה-ADR ינהלו את כל ההיבטים של הבוררות למעט במידה שהכללים הללו עומדים בסתירה לתנאים. כללי הבוררות לצרכן AAA המסדירים את הבוררות זמינים באינטרנט ב-ADR.org או על ידי התקשרות ל-AAA בטלפון 1-800-778-7879. הבוררות תיערך על ידי בורר יחיד ונייטרלי. כל תביעה או מחלוקת שבה הסכום הכולל של הפרס המבוקש נמוך מעשרת אלפים דולר אמריקאי ($10,000.00) עשויות להיפתר באמצעות בוררות מחייבת שאינה מבוססת-הופעה, לפי בחירת הצד המבקש סעד. עבור תביעות או מחלוקות שבהן הסכום הכולל של הפרס המבוקש הוא עשרת אלפים דולר אמריקאי ($10,000.00) או יותר, הזכות לשימוע תיקבע על פי כללי הבוררות. כל שימוע יתקיים במקום בטווח של 100 מייל ממקום מגוריך, אלא אם אתה מתגורר מחוץ לארצות הברית, אלא אם הצדדים מסכימים אחרת. אם אתה מתגורר מחוץ לארה"ב, הבורר ימסור לצדדים הודעה סבירה לגבי התאריך, השעה והמקום של כל דיון בעל פה. כל פסק דין על הפסק שניתן על ידי הבורר יכול להירשם בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת. אם הבורר יעניק לך פסק גדול מהצעת הפשרה האחרונה שהציעה לך החברה לפני התחלת הבוררות, החברה תשלם לך את הגדול יותר מהפסק או $2,500.00. כל צד ישא בעלויות ובתשלומים שלו הנובעים מהבוררות וישלם חלק שווה בשכר הטרחה ובעלויות של ספק ה-ADR.

כללים נוספים לבוררות על בסיס אי-מראה. אם נבחר בוררות שאינה מבוססת הופעה, הבוררות תתנהל באמצעות טלפון, מקוון ו / או על סמך הגשות בכתב בלבד; האופן הספציפי ייבחר על ידי הצד שיזם את הבוררות. הבוררות לא תכלול הופעה אישית של הצדדים או העדים אלא אם כן הוסכם על הצדדים אחרת.

גבולות זמן. אם אתה או החברה רודפים אחר בוררות, יש להתחיל ו / או לדרוש את פעולת הבוררות במסגרת תקופת ההתיישנות ובכל מועד אחרון שיוטל על פי כללי AAA לתביעה הרלוונטית.

סמכות של בורר. אם תתחיל בוררות, הבורר יכריע בזכויות ובהתחייבויות שלך ושל החברה, והמחלוקת לא תתלכד עם עניינים אחרים או תצטרף לתיקים או צדדים אחרים. לבורר תהיה הסמכות להגיש בקשות להיפטר מכל תביעה כולה או חלקה. לבורר תהיה הסמכות לפסוק פיצויים כספיים, ולהעניק כל סעד או סעד שאינם כספיים הזמינים לאדם על פי החוק החל, כללי AAA והתנאים. הבורר ייתן פסק דין בכתב והצהרת החלטה המתארת ​​את הממצאים והמסקנות המהותיים עליהם מבוסס פסק הדין. לבורר יש אותה סמכות לפסוק סעד על בסיס פרטני שיהיה לשופט בבית משפט. פסק הבורר הוא סופי ומחייב אותך ואת החברה.

משפט ויתור על משפט המושבעים. הצדדים מוותרים בזאת על זכויותיהם החוקתיות והסטטוטוריות ללכת לבית משפט ולקיים משפט לפני שופט או בית משפט, במקום לבחור כי כל התביעות והמחלוקות ייפתרו בבוררות על פי הסכם בוררות זה. הליכי בוררות הם בדרך כלל מוגבלים יותר, יעילים יותר וזולים יותר מכללים החלים בבית משפט והם נתונים לביקורת מוגבלת מאוד על ידי בית משפט. במקרה שייווצר התדיינות כלשהי בינך לבין החברה בכל מדינה או בית משפט פדרלי בתביעה לפינוי או אכיפת פסק בוררות או אחרת, אתה והחברה מוותרים על כל הזכויות למשפט מושבעים, במקום לבחור בפתרון המחלוקת. על ידי שופט.

ויתור על פעולות ייצוגיות או מאוחדות. כל התביעות והמחלוקות במסגרת הסכם בוררות זה חייבות להיות בוררות או להתדיינות על בסיס פרטני ולא על בסיס ייצוגי, ולא ניתן לבורר או להתדיין בתביעות של יותר מלקוח או משתמש אחד במשותף או לאחד אותן עם כל לקוח אחר. או משתמש.

סודיות. כל ההיבטים בהליך הבוררות יהיו חסויים לחלוטין. הצדדים מסכימים לשמור על סודיות אלא אם כן נדרש אחרת על פי החוק. פסקה זו לא תמנע מהצד להגיש לבית משפט כל מידע הדרוש לאכיפת הסכם זה, לאכיפת פסק בוררות או לבקש סעד מניעה או שוויוני.

ניתוק. אם חלק או חלקים מהסכם הבוררות הזה יימצאו על פי החוק כפסולים או בלתי ניתנים לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית, אז חלק או חלקים ספציפיים אלה לא יהיו חסרי תוקף והם ינותקו ושאר ההסכם יהיה להמשיך במלוא העוצמה.

זכות ויתור. על כל הזכויות והמגבלות המפורטות בהסכם בוררות זה, יכול הצד שכנגדו מוגשת התביעה לוותר. ויתור כזה לא יוותר או ישפיע על חלק אחר מהסכם הבוררות הזה.

הישרדות ההסכם. הסכם בוררות זה ישרוד את סיום היחסים שלך עם החברה.

בית משפט לתביעות קטנות. עם זאת, האמור לעיל, אתה או החברה רשאים להגיש תביעה פרטנית בבית משפט לתביעות קטנות.

הקלה שוויונית בחירום. בכל מקרה האמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי לבקש סעד שוויוני בחירום בפני בית משפט ממלכתי או פדרלי בכדי לשמור על הסטטוס קוו עד לבוררות. בקשה לאמצעי ביניים לא תיחשב כוויתור על זכויות או חובות אחרים על פי הסכם הבוררות הזה.

תביעות שאינן כפופות לבוררות. על אף האמור לעיל, טענות בדבר לשון הרע, הפרת חוק הונאה ושימוש לרעה במחשבים, והפרה או ניצול לא נכון של הפטנט, זכויות היוצרים, הסימן המסחרי או הסודות המסחריים של הצד השני לא יהיו כפופות להסכם בוררות זה. בכל נסיבות שבהן הסכם הבוררות לעיל מתיר לצדדים להתדיין בבית המשפט, הצדדים מסכימים בזאת להיכנע לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים במדינת לואיזיאנה, למטרות כאלה.

האתר עשוי להיות כפוף לחוקי בקרת יצוא אמריקאים ועשוי להיות כפוף לתקנות ייצוא או יבוא במדינות אחרות. אתה מסכים שלא לייצא, לייצא מחדש, או להעביר, במישרין או בעקיפין, נתונים טכניים אמריקניים שנרכשו מהחברה, או כל מוצר המשתמשים בנתונים כאלה, בניגוד לחוקי היצוא של ארצות הברית.

אם אתה תושב קליפורניה, אתה רשאי לדווח על תלונות ליחידה לסיוע בתלונות של החטיבה למוצרי צריכה של המחלקה לענייני צרכנות של קליפורניה על ידי פנייה בכתב אליהם בכתובת 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

תקשורת אלקטרונית. התקשורת בינך לבין החברה עושה שימוש באמצעים אלקטרוניים, בין אם אתה משתמש באתר או שולח לנו מיילים, ובין אם החברה מפרסמת הודעות באתר או מתקשרת איתך באמצעות דואר אלקטרוני. למטרות חוזיות, אתה (א) מסכים לקבל תקשורת מהחברה בצורה אלקטרונית; ו- (ב) מסכימים שכל התנאים וההגבלות, ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרים שהחברה מספקת לך באופן אלקטרוני עומדים בכל התחייבות חוקית שתקשורת כזו תעמוד בה אם הייתה בכתב בדפוס.

תנאים שלמים. תקנון זה מהווה את כל ההסכם בינך לבינינו לגבי השימוש באתר. הכישלון שלנו במימוש או לאכוף של כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. כותרות הסעיפים בתנאים אלה מיועדות לנוחות בלבד ואין להן השפעה משפטית או חוזית. המילה "כולל" פירושה "כולל ללא הגבלה". אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר ההוראות של תנאים אלה לא ייפגעו וההוראה הפסולה או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כשינוי כך שתהיה תקפה וניתנת לאכיפה במידה המרבית המותרת בחוק. הקשר שלך לחברה הוא של קבלן עצמאי, ואף אחד מהצדדים אינו סוכן או שותף של האחר. תנאים אלה, ואת זכויותיך וחובותיך בזאת, אין להקצות, להקצות, להאציל או להעביר על ידך בדרך אחרת ללא הסכמת החברה מראש ובכתב, וכל ניסיון הקצאה, חוזה משנה, האצלה או העברה בניגוד לאמור לעיל יהיה בטלות. בָּטֵל. החברה רשאית להקצות באופן חופשי תנאים אלה. התנאים וההגבלות המפורטים בתנאים אלה יחייבו את המקבלים.

מידע על סימן מסחרי. כל הסימנים המסחריים, הלוגו וסימני השירות המוצגים באתר הם רכושנו או רכוש של צדדים שלישיים אחרים. אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא הסכמתנו בכתב ומראש או הסכמת צד שלישי כזה אשר עשוי להיות הבעלים של הסימנים.

פרטי התקשרות

לכל שאלה בנוגע למדיניות זו, אנא צור קשר legal@exospecial.com בכל זמן.